Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Airport Plaza Business Park Oy c/o Newsec Property Asset Management Finland Oy
 
Osoite: Mannerheiminaukio 1 A, 00100 HELSINKI
Puhelin: +358 20 742 8608
Sähköposti: gate8@newsec.fi
 

2. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaista, palveluntuottajista ja muista sidosryhmätahoista kerätyn tiedon avullakehitämme muun muassa asiakaspalvelua sekä markkinointia. Henkilötietoja käytetäänasiakassuhteeseen liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, asiakastapahtumistatiedottamiseen, yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteiden ylläpitoon jakehittämiseen.
 

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kiinteistönoikeutettujen etujen toteuttamiseen, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai sellaisensopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.
 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakassuhteenhoitamisen ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemisen kannalta tarpeellisia tietoja.Rekisteri sisältää henkilöistä seuraavia tunnistetietoja, mikäli henkilö on ne luovuttanut:
– etu- ja sukunimi
– titteli
– henkilötunnus
– yritys tai yhteisö, jota henkilö edustaa ja tämän yhteystiedot
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tunnistetiedot kuten esim. Vuokralainen, Palveluntuottaja tai Kiinteistövälittäjä
– henkilön kanssa mahdollisesti tehdyt sopimukset
 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitustasopimuksesta tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien jakoulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myösosoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekäkeräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänensuostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole.Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavinmuin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
 

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiintarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyntarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojenkäsittelysopimus (data processing agreement, DPA).
 

8. Henkilötetojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle,ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
– vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta perustetta.
 
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntörekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaanpyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetylläperusteella.
 
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselletaikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidynasuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan eiole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 19.11.2021.